Privacy verklaring Stichting Lentefeest Fonds

Deze privacyverklaring van Stichting Lentefeest Fonds beschrijft het beleid met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens. Deze verklaring is tevens van toepassing op (het gebruik van) onze website www.lentefeestfonds.nl
Conform de statuten stelt de Stichting zich ten doel:
Om ( financiële) steun te verlenen aan diegenen die door ziekte, handicap of andere sociale omstandigheden, in financiële problemen zijn gekomen
Ook kunnen niet commerciële instellingen, die steun bieden aan de doelgroep, in aanmerking komen voor bijstand. Tevens het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de Stichting.
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van ( persoons)gegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van uw persoonsgegevens vanzelfsprekend is. Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van de verwerking van uw (persoons)gegevens in het kader van het gebruik van onze website hebben wij deze Privacyverklaring opgesteld.
Deze Privacyverklaring kunt u te allen tijde op onze website raadplegen.
1. (Persoons)gegevens
(Persoons)gegevens die wij van u ontvangen, gebruiken wij onder meer voor de volgende doeleinden:
• om u gebruik te kunnen laten maken van de mogelijkheid om bij ons financiële steun en/of donatie aan te vragen;
• om het eventuele financiële (vervolg) traject van deze financiële transactie correct te kunnen uitvoeren;
• om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
• om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
• om een financiële administratie te voeren, en;
• om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze website.
Daarbij kunnen wij onder meer ( maar niet uitsluitend) de volgende (persoons)gegevens: voorletters, voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, burger servicenummer, IBAN of overige contactgegevens opslaan.
Ook krijgen wij in het kader van donatieverzoeken ook regelmatig financiële gegevens van u aangeleverd. U mag van ons verwachten dat wij daar uiterst zorgvuldig mee omgaan.
Met dat doel zorgen wij er onder andere voor dat gegevensdragers binnen onze administratie niet zo gemakkelijk door derden geraadpleegd kunnen worden.
Omdat wij als Stichting kunnen samenwerken met andere partijen, kan het voorkomen, dat wij (delen van) uw persoonsgegevens met hen moeten delen. Daarnaast kan het voorkomen, dat wij uw gegevens moeten verstrekken aan derden indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis gerechtigd zijn of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u hebben gekregen
2. Derden
Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen u er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.
3, Bewaartermijn
Uw (persoons)gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken.
Vanzelfsprekend dienen wij bepaalde gegevens langer te bewaren, omdat ook wij ons moeten houden aan de wettelijke bewaarplichten.
4. Beveiliging
Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze bestuursleden, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben zich uitgesproken deze gegevens geheim te houden.
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Wij kunnen hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
5. Wat zijn uw rechten?
U vraagt als persoon of instelling een financiële bijdrage e/o donatie aan ons. Wij vragen hiervoor gegevens , zoals deze zijn vermeld in ons aanvraagformulier. U behoudt het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u uiteraard nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder graag even voor u samen:
1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
2. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, kunt u om correctie vragen. Dit stellen wij zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, indien de gegevens waarmee wij werken correct zijn.
3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, kunt u ons verzoeken die te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van onze stichting die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.
4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld omdat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard (indien mogelijk) voldoen.
Mocht u van mening zijn, dat de manier waarop wij uw gegevens verwerken en/of gebruiken niet correct is, dan verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk proberen te herstellen. En in het geval ook dat niet tot een acceptabele oplossing leidt kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
7. Verdere informatie en contact
Indien u nog verdere vragen heeft met betrekking tot het thema gegevensbescherming, dan kunt u contact met ons opnemen via: www.lentefeestfonds.nl
Het is mogelijk dat in deze Privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.