Een aanvraag wordt ingediend bij Van Oppen en Partners te Schiedam, die de aanvraag door stuurt naar het bestuur. Het bestuur van de Stichting zal op de eerstvolgende bestuursvergadering de aanvraag beoordelen. In principe zal  één keer per maand een bestuursvergadering worden gehouden.

Voor natuurlijke personen dient de aanvraag te omvatten:

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • Een originele schriftelijke verklaring van een “doorverwijzer”, dit kan zijn bijvoorbeeld:  arts, maatschappelijk werker, thuiszorg of gemeentelijke sociale dienst;
  • ID-bewijs

Afhankelijk van de aanvraag kan het zijn dat het bestuur aanvullende informatie vraagt.

Voor instellingen dient een aanvraag te omvatten:lentefeest4

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • Uittreksel Kamer van Koophandel ( niet ouder dan één jaar);
  • De actuele statuten van de instelling;
  • Het laatstverschenen jaarverslag , inclusief jaarrekening;
  • Een volledige projectbeschrijving met begroting en dekkingsplan;
  • Indien van toepassing: een kopie van de offerte

Afhankelijk van de grootte van de donatie kan het zijn dat het bestuur een verklaring van een accountant vraagt, waarin wordt bevestigd dat de toegewezen donatie werkelijk wordt besteed aan het omschreven project. De kosten hiervan komen altijd voor rekening van de aanvrager.

Adres voor inzenden aanvraag:

MRVO Accountants

Jan van Galenstraat 14

3115 JG  SCHIEDAM

Let op: Uitsluitend een volledig ingevulde en ondertekende aanvraag, voorzien van de gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen !

Vrijstelling van schenkings- en successierechten 

Het stichting Lentefeest Fonds is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling  (ANBI) zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Dit betekent dat zowel aan het fonds gedane schenkingen, als door het fonds gedane schenkingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht.lentefeest4